เล่ห์ลมหวน (หอมลมหวน, #2) ลลิลแก้ว

ISBN:

Published: March 2014

Paperback

279 pages


Description

เล่ห์ลมหวน (หอมลมหวน, #2)  by  ลลิลแก้ว

เล่ห์ลมหวน (หอมลมหวน, #2) by ลลิลแก้ว
March 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 279 pages | ISBN: | 4.35 Mb

เพราะอุบัติเหตุครังนันทำใหเธอสูญเสียความทรงจำ และไดพบกับเขาทีอางวาเปนสามีของเธอ แรกๆ เขาชางแสนดี แตไมนานนักกลับกลายรางเปนดังซาตานราย ดวยเหตุนีเธอจึงไมอาจเกบงำความสงสัย ทวาคำตอบทีไดกลับทำใหหัวใจของเธอแทบชอกจะเกิดอะไรขึนเมือเรืองทีเธอคิดวาใชกลับไมจริงMoreเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เธอสูญเสียความทรงจำ และได้พบกับเขาที่อ้างว่าเป็นสามีของเธอ แรกๆ เขาช่างแสนดี แต่ไม่นานนักกลับกลายร่างเป็นดั่งซาตานร้าย ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่อาจเก็บงำความสงสัย ทว่าคำตอบที่ได้กลับทำให้หัวใจของเธอแทบช็อกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องที่เธอคิดว่าใช่กลับไม่จริง เรื่องที่คิดว่าจริงกลับไม่เคยเกิดขึ้น แล้วเธอจะทำอย่างไรในเมื่อหัวใจทั้งรักและทั้งโกรธเขาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เล่ห์ลมหวน (หอมลมหวน, #2)":


mediagraw.pl

©2015-2020 | DMCA | Contact us