Witamy na stronie agencji prasowej.

Zamknij

Registration

Profile Informations

Login Datas

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
Błędny adres e-mail
Wpisz adres e-mail
This email is already registered!
Wpisz hasło
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Jedno z pól zostało błędnie wypełnione lub Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane.

Regulamin korzystania z usług agencji prasowej i serwisu internetowego mediagraw.pl

 

§1

Właścicielem agencji prasowej MEDIAGRAW i serwisu mediagraw.pl jest: 
Grażyna Woźniak
Sienkiewicza 8 / 80, 35-216 Rzeszów

 

§2

Serwis internetowy agencji prasowej MEDIAGRAW dostępny jest pod adresem mediagraw.pl. Serwis internetowy jest platformą pośredniczącą w sprzedaży tekstów dziennikarskich, publicystycznych i innych, a także zdjęć pomiędzy Autorami – Twórcami materiału – nazywanego też utworem, będącymi Użytkownikami portalu, a Kupującym bądź Zamawiającym wyżej wymienione materiały.

Agencja prasowa MEDIAGRAW przyjmuje zlecenia od Zamawiającego na testy dziennikarskie, publicystyczne, promocyjne, przeznaczone na strony internetowe z zakresu copywritingu, przeznaczone na firmowe blogi, monografie, zdjęcia i inne.

§3

Z serwisu mediagraw.pl mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy.

§4

Autorskie prawa majątkowe do elementów znaków graficznych MEDIAGRAW, w tym do logo MEDIAGRAW, rysunków i zdjęć promujących MEDIAGRAW, układ i kompozycja strony mediagraw.pl, wszelkie prawa własności przemysłowej – prawa do rejestracji znaków towarowych, prawa ochronne na znaki towarowe – umieszczone w serwisie mediagraw.pl należą do MEDIAGRAW Grażyna Woźniak. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie elementów graficznych, układu i kompozycji strony i wszelkich oznaczeń będących przedmiotem praw, które przysługują MEDIAGRAW Grażyna Woźniak.

Nazwa MEDIAGRAW, a także domena mediagraw.pl są zastrzeżone.

§5

MEDIAGRAW jest elektroniczną bazą materiałów - utworów dziennikarskich, publicystycznych, literackich, materiałów graficznych, dźwiękowych, zdjęć, i innych. Przedmiotem obrotu są wyżej wymienione utwory.

§6

Agencja prasowa MEDIAGRAW Grażyna Woźniak, serwis internetowy mediagraw.pl dostarcza na zamówienie dodatkowych usług, w tym teksty promocyjne, przeznaczone na strony internetowe z zakresu copywritingu, przeznaczone na blogi firmowe, monografie i inne. Wszelkie dodatkowe usługi można zamówić poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy – kontakt znajduje się na stronie mediagraw.pl , po którym zostanie sporządzona umowa na daną usługę.

§7

Autor – Twórca materiału będący jednocześnie Użytkownikiem serwisu mediagraw.pl  to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. UŻYTKOWNIKIEM, występującym jako Autor – Twórca materiału może być też osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają osobowość prawną.

§8

Autor – Twórca materiału będący Użytkownikiem serwisu mediagraw.pl, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu, dokonania pełnej aktywacji konta, podpisania umowy z MEDIAGRAW, udzielenia pełnomocnictwa (załącznik)MEDIAGRAW Grażyna Woźniak. MEDIAGRAW zastrzega sobie prawo wyboru współpracowników na zasadzie weryfikacji po uprzednim kontakcie z MEDIAGRAW drogą telefoniczną bądź mailową. MEDIAGRAW nie z każdym zainteresowanym zawiera umowę.

§9

Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu, dokonania pełnej aktywacji konta, podpisania umowy z MEDIAGRAW, udzielenia pełnomocnictwa MEDIAGRAW.

§10

Zamawiający jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu, podpisania umowy z MEDIAGRAW, udzielenia pełnomocnictwa MEDIAGRAW.

§11

Autor – Twórca materiału będący Użytkownikiem serwisu udziela MEDIAGRAW nieodpłatnej licencji wyłącznej na niżej wymienionych  polach eksploatacji do dysponowania utworem – materiałem przesłanym do MEDIAGRAW.

Pola eksploatacji utworem przez MEDIAGRAW Grażyna Woźniak:

- utrwalanie dowolną techniką,

- zwielokrotnianie dowolną techniką,

- wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy,

- najem i użyczenie egzemplarzy,

- publiczne prezentowanie utworu – za pomocą sieci informatycznej,

- publiczne udostępnianie utworów za pomocą sieci informatycznej,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- udostępnianie utworu w ramach usługi pośredniczenia w sprzedaży, tak aby odbiorca mógł zapoznać się z utworem dostępnym w sieci informatycznej,

- weryfikacja utworu,

- ingerencja w utwór,

- sprzedaż utworu (pośredniczenie w sprzedaży).

§12

MEDIAGRAW nie przejmuje w żadnym momencie majątkowych praw autorskich do publikowanych w serwisie materiałów.

Nieodpłatna licencja wyłączna oznacza wyłączność korzystania z utworu w określony sposób przez MEDIAGRAW.

Licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Licencji udziela się na czas nieoznaczony.

§13

Autor – Twórca materiału, będący Użytkownikiem serwisu mediagraw.pl ustala cenę netto materiału w serwisie mediagraw.pl. 70% ustalonej ceny netto przysługuje MEDIAGRAW Grażyna Woźniak. Cena brutto za materiał ustawia się automatycznie w serwisiemediagraw.pl.

§14

Każda osoba bądź inny podmiot, które dokonują rejestracji w serwisie mediagraw.pl w tym Autor - Twórca, Kupujący i Zamawiający są zobowiązane do podania prawdziwych danych osobowych bądź danych firmy. MEDIAGRAW zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych danych. Rejestracja w serwisie mediagraw.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie oraz upoważnia do korzystania z serwisu MEDIAGRAW w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

§15

Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu, a także Kupujący i Zamawiający są zobowiązani do dokonania rejestracji osobiście, jeśli jeden z wyżej wymiotnych podmiotów jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną rejestracji dokonuje osoba umocowana do rejestracji – ujawniona w dokumentach rejestracyjnych.

Wszyscy Użytkownicy serwisu mediagraw.pl są odpowiedzialni za uaktywnianie konta, w tym Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu jest zobowiązany do uaktualniania przekazanych do sprzedaży materiałów.

§16

Każdy Użytkownik w tym Autor – Twórca, Kupujący, a także zarejestrowany Zamawiający otrzymają własny login i hasło do konta.

§17

Przesłane materiały ulegają weryfikacji dokonanej przez MEDIAGRAW. MEDIAGRAW zastrzega sobie prawo korekty drobnych błędów stylistycznych i merytorycznych w tekstach, a także dodanie, zmianę bądź poprawienie leadu w testach.

Całkowita odpowiedzialność za prezentowane i wystawiane na sprzedaż utwory - materiały spoczywa na sprzedającym Autorze – Twórcy.

§18

Konto Użytkownika, który narusza zasady Regulaminu może zostać zawieszone – widoczne dla odbiorcy będzie jako nieaktywne albo usunięte z serwisu.

Konto nieaktywowane przez okres 6 miesięcy (co oznacza, że Autor, Twórca nie zamieszcza utworów do sprzedaży) może zostać zawieszone lub usunięte – co za tym idzie zawarta umowa ulega rozwiązaniu.

§19

Płatność za materiał - utwór jest odroczona w czasie i dokonywana na konto bankowe Autora – Twórcy, będącego Użytkownikiem serwisu w ciągu 21 dni od wpłaty Kupującego lub Zamawiającego na konto MEDIAGRAW. Istnieje możliwość zmiany terminu płatności np. po wydrukowaniu materiału. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z MEDIAGRAW.

§20

Kupujący dokonuje płatności po otrzymaniu materiału bądź w terminie oznaczonym w zawartej pomiędzy Zamawiającym a MEDIAGRAW umowie.

W przypadku braku płatności roszczenie zostanie skierowane na drogę postępowania sądowego.

§21

Materiały dostarczane są Kupującemu i Zamawiającemu drogą elektroniczną. Materiały wysyłane są automatycznie na podany przy rejestracji adres email. Jeżeli materiał nie dotrze z przyczyn technicznych lub wymagana jest błyskawiczna wysyłka materiałów, Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie z MEDIAGRAW.

§22

Każdy Użytkownik, w tym Autor – Twórca jak i Kupujący lub Zamawiający mają prawo zaniechania w dowolnym czasie współpracy z MEDIAGRAW. W tym celu należy skasować swoje konto w serwisie, a także powiadomić o tym fakcie MEDIAGRAW drogą mailową. W przypadku Zamawiającego niezarejestrowanego w serwisie należy przesłać informację o zaniechaniu współpracy na adres siedziby MEDIAGRAW.

Każdy Użytkownik, w tym Autor – Twórca jak i Kupujący lub Zamawiający przed dezaktywacją konta lub zaniechaniem współpracy wysłanym w formie listownej jest zobowiązany do dopełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy – w tym do przesłania do sprzedaży obiecanych MEDIAGRAW materiałów oraz do płatności za zamówione lub kupione materiały.

§23

Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu oświadcza, że dostarczone materiały nie naruszają praw osób trzecich ani nie są dotknięte wadami prawnymi, jest uprawniony do rozporządzania materiałami, a także że przysługują mu pełne prawa autorskie do dostarczanych materiałów, nie naruszają one przepisów prawa autorskiego, prasowego, cywilnego, nie zawierają treści niedozwolonych w świetle prawa polskiego, nie godzą w interesy MEDIAGRAW.

§24

Artykuły prasowe mogą być w niewielkim stopniu korygowane przez Kupującego. Warunkiem jest brak zmian merytorycznych. MEDIAGRAW zgadza się na zmiany tytułów artykułów prasowych oraz ich podpisów po wcześniejszej konsultacji.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu strat poniesionych z powodu nabycia materiału dziennikarskiego i publikacji posiadającej wady, bierze na siebie Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu.

Obowiązek zapłaty odszkodowania w zakresie publikacji posiadającej wady spoczywa na Autorze – Twórcy, będącym Użytkownikiem serwisu.

§25

MEDIAGRAW nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy zawartej za pośrednictwem serwisu, pomiędzy Kupującym lub Zleceniodawcą, a Autorem – Twórcą.

§26

W ramach serwisu MEDIAGRAW wystawia na sprzedaż utwór, określa przy tym jego tytuł, kategorię, cenę sprzedaży brutto.

§27

Autorowi – Twórcy, będącemu Użytkownikiem serwisu przysługuje prawo do zmiany ceny zamieszczonego Utworu oraz edycji jego treści jeszcze przed kupnem przez Kupującego lub Zamawiającego.

Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu ma prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. W wypadku utworów zamówionych do uzgodnienia jest kwestia oznaczania utworu – w niektórych przypadkach nie będzie on oznaczany.

§28

Po dokonaniu zakupu Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu będzie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony na podany do MEDIAGRAW adres mailowy.

§29

Kupujący, Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania koniecznych skrótów, własnych tytułów, śródtytułów, leadów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej redakcji.

§30

Nie można usunąć utworu, który został kupiony przez Kupującego lub Zamawiającego.

§31

Zamawianie:

- powinno być złożone na adres email biuro@mediagraw.pl lub telefonicznie pod numerem 602 303 988.

MEDIAGRAW zastrzega sobie prawo wyboru Autora – Twórcy, będącego Użytkownikiem serwisu, który wykona zamówienie. MEDIAGRAW skontaktuje się z wybranym Autorem – Twórcą, będącym Użytkownikiem serwisu drogą telefoniczną bądź mailową.

§32

Zleceniodawca wyznacza termin do dokonania zamówienia, a także termin do dokonania niezbędnej korekty w utworze. Wyznaczony do wykonania zamówienia Autor – Twórca ma obowiązek dostosować się do wskazanych terminów, a także do wyznaczonej  ilości znaków i innych zastrzeżeń Zamawiającego.

Autor – Twórca, będący Użytkownikiem serwisu z należytą starannością wykona zamówienie. Jeśli nie wykona zamówienia w terminie zamówienie zostaje anulowane.

§33

Agencji prasowej MEDIAGRAW można zlecić wykonanie usług dziennikarskich, redaktorskich, copywriterskich, fotograficznych, literackich i innych.

§34

Cena za dane zlecenie zostanie ustalona pomiędzy MEDIAGRAW, a Zamawiającym.

§35

Dostęp do serwisu MEDIAGRAW jest bezpłatny. Możliwość pełnego dostępu tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

§36

Publikacja utworów w serwisie jest bezpłatna.

§37

Cena widoczna w serwisie jest kwotą brutto.

§38

Każdy zakupiony materiał przeznaczony jest do jednorazowej publikacji, na łamach jednej gazety bądź portalu internetowego. Ponowne jego wykorzystanie wymaga kolejnej opłaty.

§39

Zakup materiału na wyłączność wymaga skontaktowania się z nami w celu ustalenia jego ceny. Nabycie takiego materiału oznacza prawo do jego jednorazowej publikacji. Jego odsprzedawanie, kopiowanie, skracanie, modyfikowanie jest zakazane.

 

§40

Opłaty za materiały – utwory dokonywane są przelewem bankowym na konto MEDIAGRAW Grażyna Woźniak.

 

Reklama w serwisie

 

§41

W serwisie mediagraw.pl istnieje możliwość zamieszczania reklam.

§42

MEDIAGRAW Grażyna Woźniak nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam.

§43

Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naruszać praw osób trzecich.

§44

MEDIAGRAW może odmówić zamieszczenia albo wstrzymać emisję reklamy jeśli jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, narusza prawa osób trzecich bądź jest sprzeczna z polityką MEDIAGRAW. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyny.

§45

Zamówienia na reklamę, bądź umieszczenie już gotowej dokonuje się podczas kontaktu telefonicznego bądź mailowego z MEDIAGRAW.

§46

Wiążące jest zamówienie opłacone oraz potwierdzone pisemnie przez MEDIAGRAW.

§47

Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów zwalnia serwis MEDIAGRAW z obowiązku realizacji zlecenia oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§48

Materiały do kampanii reklamowej powinny być dostarczone do MEDIAGRAW najpóźniej w terminie 3 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Zamawiającego tego terminu może spowodować nie zamieszczenie zamówionej reklamy.

§49

Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić w formie pisemnej – poprzez złożone oświadczenie o rezygnacji.

§50

Chęć zmian zamówienia powinna być dokonana niezwłocznie. W razie niejasności, MEDIAGRAW ma prawo do pozostania przy pierwotnej wersji reklamy.

§51

W razie problemów technicznych bądź innych uniemożliwiających publikację reklamy, serwis przedłuża czas jest trwania o okres przestoju.

§52

Zamawiający za zamówioną reklamę wnosi opłatę z góry, nie później niż 3 dni przed dniem jej emisji.

Wycena reklamy jest bezpłatna , odpowiedź jest wysyłana drogą mailową w przeciągu dwóch dni roboczych.

§53

Ceny reklam zostają uzgodnione indywidualnie z MEDIAGRAW, w zależności od powierzchni reklamy, czasu jej emisji, itp.

Szczegółowa specyfikacja techniczna reklam znajduje sie na mediagraw.pl/reklama

Istnieje możliwość stworzenia reklamy przez mediagraw.pl. Aby zlecić stworzenie reklamy należy na stronie mediagraw.pl/reklama  wybrać jej formę i rodzaj, a następnie skontaktować się drogą mailową z MEDIAGRAW.

Koszty każdej reklamy są ustalane indywidualnie.

§54

Reklamacje co do emisji reklamy w serwisie powinny być zgłoszone niezwłocznie po zakończeniu okresu emisji.

§55

MEDIAGRAW chroni prywatność i dane osobowe użytkowników serwisu przed osobami nieupoważnionymi. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu z naruszeniem przepisów prawa jest niedopuszczalne.

§56

Założenie konta w serwisie MEDIAGRAW wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z akceptacją regulaminu serwisu.

§57

Dane podane przez użytkownika są wykorzystane do celów marketingowych, księgowych oraz do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach wykonywaniu usług przez serwis MEDIAGRAW.

 

§58

MEDIAGRAW zachowuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, zabezpieczenia poprawności dokonywania transakcji oraz zabezpieczenia treści utworów.

§59

Strona korzysta z technologii cookie, korzystając z serwisu akceptujesz przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu.

§60

Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres mailowy serwisu mediagraw.pl. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni i odesłane na podany przy rejestracji adres mailowy.

§61

W przypadku zmiany regulaminu, każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma wiadomość e-mailową o zmianie. W przypadku braku akceptacji użytkownik powinien powiadomić agencję w e-mailu zwrotnym. W ciągu 14 dni od daty przesłania e-maila, konto użytkownika zostanie zawieszone. W celu aktywacji konta niezbędne będzie zaakceptowanie regulaminu.

§62

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

§63

Wszelkie zaistniałe spory rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę MEDIAGRAW Grażyna Woźniak.